صدا کن مرا, صدای تو خوب است

غربت را نباید در الفبای شهر غربت جستجو کرد ؛ همین که عزیزت نگاهش را به طرف دیگری کرد تو غریبی

شهریور 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
تیر 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
دی 87
1 پست